ព័ត៌មានដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់

លេខទូរស័ព្ទ
អាសយ​ដ្ឋានអុីមែល

Baitong Garden

ភ្នំពេញ · សមាជិកតាំងពី October 2018

អំពី​ខ្ញុំ

មានលក់បន្លែសុវត្ថិភាព និងផ្លែឈើធម្មជាតិ។ មានបោះដុំបន្លែសុវត្ថិភាពនៅភ្នំពេញ។
សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម៖
Smart: 010 580 315 | Cellcard: 017 517 544

Baitong Garden - បៃតង ហ្គាដិន

ទៅកាន់ហាងរបស់ខ្ញុំ