កសិម៉ាត

ភ្នំពេញ, ខណ្ឌសែនសុខ | បើកតាំងពី: December 2018
Favorite     
ម្ចាស់ហាង:
kasemart 

11 ផលិតផលតម្រៀបតាម:
ល្ពៅ

៛ 3,500 /គីឡូ (មិនមាន)
14% OFF
ផ្អកត្រីប្រាដូង

៛ 6,000 /ខាំ ៛ 7,000 (មិនមាន)
ត្រសក់​ចាវ

៛ 15,000 /គីឡូ (មិនមាន)
ផ្អកជូរ

៛ 1,800 /គីឡូ (មិនមាន)
ការ៉ុតមណ្ឌលគិរី

៛ 8,500 /គីឡូ (មិនមាន)
គ្រាប់សា្វយចន្ទី

៛ 36,000 /កំប៉ុង (មិនមាន)
គ្រាប់សា្វយចន្ទី (លក់ដុំ)

៛ 29,000 /កំប៉ុង (មិនមាន)