ត្រប់វែងក្រចេះ

លក់​ដោយ: កសិដ្ឋានធម្មជាតិក្រចេះ


ពិពណ៌នា

ត្រប់វែងធម្មជាតិពីខេត្តក្រចេះ។

ទីតាំងលក់


ជម្រើសដឹកជញ្ជូន

ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនដោយអ្នកលក់ឬសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
គោលដៅដឹកជញ្ជូន: ក្រចេះ,
លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន: ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជននៅក្នុងទីរួមខេត្តក្រចេះ ដោយឥតគិតថ្លៃ។

មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

Cash on Delivery (COD) បង់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់ផលិតផលផលិតផលផ្សេងទៀតពីហាងនេះ


Updated on: 2018-06-15 16:38:31


ផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការ

Khmer Durian

AGL agriculture products
៛ 25,000 /គីឡូ (មិនមាន)