ហាងណៃផេង

ក្រចេះ, ក្រុងក្រចេះ | បើកតាំងពី: April 2018
Favorite     
ម្ចាស់ហាង:
ស្រុកស្រែ 
ហាងណៃផេង យើងខ្ញុំមានលក់ ក្រឡាន ណែម ដែលធ្វើដោយក្រុមគ្រួសារយើងខ្ញុំផ្ទាល់នៅខេត្តក្រចេះ។ ហើយយើងខ្ញុំក៏មានលក់ផ្លែក្រូចថ្លុង និងផ្លែខ្នុលកោះទ្រង ក្រចេះផងដែរ។

បើកតាំងពី: April 2018
ចំនួនផលិតផល: 2
ម្ចាស់ហាង: ស្រុកស្រែ
ទីតាំង: ក្រចេះ, ក្រុងក្រចេះ