ហាងណៃផេង

Kratie, Kracheh City | Opened since: April 2018
Favorite     
ហាងណៃផេង យើងខ្ញុំមានលក់ ក្រឡាន ណែម ដែលធ្វើដោយក្រុមគ្រួសារយើងខ្ញុំផ្ទាល់នៅខេត្តក្រចេះ។ ហើយយើងខ្ញុំក៏មានលក់ផ្លែក្រូចថ្លុង និងផ្លែខ្នុលកោះទ្រង ក្រចេះផងដែរ។

Opened since: April 2018
Number of products: 2
Store's owner: ស្រុកស្រែ
Location: Kratie, Kracheh City