ស្វាយកែវចិន

លក់​ដោយ: កសិដ្ថានភក្ដី


ពិពណ៌នា

ស្វាយកែវចិនជាកសិផលរបស់សហគមន៍ដាំដុះបែបធម្មជាតិ។

ទីតាំងលក់


ជម្រើសដឹកជញ្ជូន

ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនដោយអ្នកលក់ឬសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
គោលដៅដឹកជញ្ជូន: គ្រប់ខេត្ត/ក្រុង
លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន: Free delivery in Phnom Penh area

មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

Cash on Delivery (COD) បង់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់ផលិតផល
Wing (វីង)ផលិតផលផ្សេងទៀតពីហាងនេះ
ផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការ

20% OFF
ពុទ្រា

សួន ភូមិបៃតង
៛ 8,000 /គីឡូ ៛ 10,000 (មិនមាន)
25% OFF
ល្មុត

សួន ភូមិបៃតង
៛ 4,500 /គីឡូ ៛ 6,000 (មិនមាន)
ស្រកីដូង

កសិម៉ាត
៛ 14,000 /កញ្ចប់ (មិនមាន)