ស្រូវពូជស្រង៉ែ និងស្រូវពូជសែនក្រអូប

លក់​ដោយ: កសិករកសិកម្មបាត់ដំបង


ពិពណ៌នា

ជំរាបដល់អតិថិជនអោយបានជ្រាបថា
អតិថិជនទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញផលិតផលស្រូវរបស់ខ្ញុំ អាចធ្វើការកម្មង់ ឬធ្វើការកក់ទុកក្នុងបរិមាណកំណត់មួយដែលលោកអននកត្រូវការ។ រួសរាន់ឡើង ចំពោះអតិថិជនដែលបញ្ជារទិញមុនមានអាទិភាព។
បញ្ជាក់ផងដែរថា៖
1/ ចំពោះពូជស្រូវស្រង៉ែ
មានផ្ទៃដីដាំដុះសរុបចំនួន20ហិកតា ដែលប៉ាន់ប្រមាណថា នឹងអាចទទួលបានទិន្នផលប្រហែល100-110តោន ដែលលក់ក្នុងតម្លៃ8,500បាត/1តោន=1,0735,000៛/1តោន នឹងត្រូវប្រមូលផលក្នុងកំឡុងពេលមួយខែទៀត ដែលជាស្រូវដែលសុទ្ធល្អ និងធ្វើការដាំដុះសមស្របទៅតាមបច្ចេកទេសក្នុងការគ្រប់គ្រង និងថែទាំ។
2/ ពូជស្រូវសែនក្រអូប
មានផ្ទៃដីដាំដុះសរុបចំនួន10ហិកតា ដែលប៉ាន់ប្រមាណថា នឹងអាចទទួលបានទិន្នផលប្រហែល40-50តោន ដែលលក់ក្នុងតម្លៃ9,500បាត/1តោន=1,200,000៛/1តោន នឹងត្រូវប្រមូលផលក្នុងកំឡុងពេលមួយខែ10ថ្ងៃទៀត ដែលជាស្រូវដែលសុទ្ធល្អ និងធ្វើការដាំដុះសមស្របទៅតាមបច្ចេកទេសក្នុងការគ្រប់គ្រង និងថែទាំ។

ទីតាំងលក់


ជម្រើសដឹកជញ្ជូន

អតិថិជនអាចមកយកផលិតផលនៅទីតាំងរបស់ហាង

មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

Cash on Delivery (COD) បង់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់ផលិតផលផលិតផលផ្សេងទៀតពីហាងនេះ
ផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការ

ល្ពៅ​មណ្ឌលគិរី

កសិដ្ឋានរ៉ាដូ
មិនមានក្នុងស្តុក (មិនមាន)