ស្រូវពូជស្រង៉ែ និងស្រូវពូជសែនក្រអូប

Sold by: កសិករកសិកម្មបាត់ដំបង


Description

ជំរាបដល់អតិថិជនអោយបានជ្រាបថា
អតិថិជនទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញផលិតផលស្រូវរបស់ខ្ញុំ អាចធ្វើការកម្មង់ ឬធ្វើការកក់ទុកក្នុងបរិមាណកំណត់មួយដែលលោកអននកត្រូវការ។ រួសរាន់ឡើង ចំពោះអតិថិជនដែលបញ្ជារទិញមុនមានអាទិភាព។
បញ្ជាក់ផងដែរថា៖
1/ ចំពោះពូជស្រូវស្រង៉ែ
មានផ្ទៃដីដាំដុះសរុបចំនួន20ហិកតា ដែលប៉ាន់ប្រមាណថា នឹងអាចទទួលបានទិន្នផលប្រហែល100-110តោន ដែលលក់ក្នុងតម្លៃ8,500បាត/1តោន=1,0735,000៛/1តោន នឹងត្រូវប្រមូលផលក្នុងកំឡុងពេលមួយខែទៀត ដែលជាស្រូវដែលសុទ្ធល្អ និងធ្វើការដាំដុះសមស្របទៅតាមបច្ចេកទេសក្នុងការគ្រប់គ្រង និងថែទាំ។
2/ ពូជស្រូវសែនក្រអូប
មានផ្ទៃដីដាំដុះសរុបចំនួន10ហិកតា ដែលប៉ាន់ប្រមាណថា នឹងអាចទទួលបានទិន្នផលប្រហែល40-50តោន ដែលលក់ក្នុងតម្លៃ9,500បាត/1តោន=1,200,000៛/1តោន នឹងត្រូវប្រមូលផលក្នុងកំឡុងពេលមួយខែ10ថ្ងៃទៀត ដែលជាស្រូវដែលសុទ្ធល្អ និងធ្វើការដាំដុះសមស្របទៅតាមបច្ចេកទេសក្នុងការគ្រប់គ្រង និងថែទាំ។

Sale Location


Delivery Options

Customers can pick the products up at store’s location

Payment Methods

Cash on Delivery (COD) បង់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់ផលិតផលMore products from this store
You may also like..