ផ្អកជូរ

Sold by: កសិម៉ាត


Description

ផ្អកជូរ​ត្រីពី​ទន្លេ​មេគង្គ​​ខេត្ត​ក្រចេះ។​មាន​លក់រាយ​និង​បោះដុំុ។

Sale Location


Delivery Options

Customers can pick the products up at store’s location
Delivery to customer’s address by the seller or courier service
Delivery to: All cities/provinces
Delivery terms: លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន: កម្មង់ចាប់ពី២០ដុល្លាឡ់ងមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់កន្លែងFree

Payment Methods

Cash on Delivery (COD) បង់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់ផលិតផលMore products from this store


Updated on: 2019-01-12 16:05:52


You may also like..