គ្រាប់ស្វាយចន្ទី ឡឹងម៉ានុត

កំពង់ចាម, ចំការលើ | បើកតាំងពី: January 2019
Favorite     
ម្ចាស់ហាង:
Loeng Manut chamkarleu cashew Nut 

3 ផលិតផលតម្រៀបតាម:
ស្វាយចន្ទី​កញ្ចប់280g

៛ 20,000 /កញ្ចប់ (មិនមាន)
ស្វាយចន្ទី​កំប៉ុង500g

៛ 40,000 /កំប៉ុង (មិនមាន)
ស្វាយចន្ទី​កញ្ចប់500g

៛ 36,000 /កញ្ចប់ (មិនមាន)