ធូរេនសំឡូត

Sold by: ហាង បន្លែផ្លែឈើ ស្រស់ពិសី


Description

ធូរេនធម្មជាតិដាំដុះនៅសំឡូតខេត្តបាត់ដំបង មានរស់ជាតិផ្អែមល្មួត តំលៃសមរម្យ។
ព័ត៌មាននៃការដឹកជញ្ជូន
សម្រាប់អតិថិជននៅទីរួមខេត្តបាត់ដំបង ការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងចំងាយ 5 គីឡូម៉ែត្រពី ទីប្រជុំជនទីក្រុងបាត់ដំបង។
សម្រាប់អតិថិជននៅខេត្តផ្សេងពីបាត់ដំបងនោះតំរូវអោយបង់ថ្លៃដឹកជញ្ជូន 5ដូល្លារ ចំពោះការបញ្ជាទិញទិញតិចជាង30 ដុល្លារ តែចំពោះការបញ្ជាទិញទិញលើសពី30 ដុល្លារ នោះការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ។

Sale Location


Delivery Options

Customers can pick the products up at store’s location
Delivery to customer’s address by the seller or courier service
Delivery to: All cities/provinces
Delivery terms: ព័ត៌មាននៃការដឹកជញ្ជូន សម្រាប់អតិថិជននៅទីរួមខេត្តបាត់ដំបង ការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងចំងាយ 5 គីឡូម៉ែត្រពី ទីប្រជុំជនទីក្រុងបាត់ដំបង។ សម្រាប់អតិថិជននៅខេត្តផ្សេងពីបាត់ដំបងនោះតំរូវអោយបង់ថ្លៃដឹកជញ្ជូន 5ដូល្លារ ចំពោះការបញ្ជាទិញទិញតិចជាង30 ដុល្លារ តែចំពោះការបញ្ជាទិញទិញលើសពី30 ដុល្លារ នោះការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ។

Payment Methods

Cash on Delivery (COD) បង់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់ផលិតផល
Wing (វីង)More products from this store
You may also like..